Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ร่วม “พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ 88 ปี ในการจัดตั้งเทศบาลนครขอนแก่น”

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 06.30 น.
ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น นำโดย นางวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา, นางกาญจนา จันทร์เทียน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ได้ร่วม “พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ 88 ปี ในการจัดตั้งเทศบาลนครขอนแก่น” และบวงสรวงศาลเจ้าพ่อบัวบกเจ้าแม่บัวบาน พร้องทั้งนี้นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวถึงการทบทวนการปฏิบัติภารกิจของเทศบาลนครขอนแก่นที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต ตลอดจนได้กล่าวขอบคุณเพื่อนพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นทุกคนที่ได้ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและบ้านเมือง
สำหรับเทศบาลนครขอนแก่น เดิมได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง โดยพระราชกฤษฎีกา การจัดตั้ง เทศบาลเมืองขอนแก่น มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2478 นายกเทศมนตรีคนแรก คือ พระเสนาราชภักดี เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2478 ก่อนได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองตามพระราชกฤษฎีกา 2 เดือน ศาลาเทศบาลเมืองขอนแก่นตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุแปลงที่ตั้งศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ในขณะนั้นอยู่ทางทิศใต้ด้านตะวันตกของถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ตรงข้ามกับสถานีตำรวจภูธร อำเภอเมืองขอนแก่นในปัจจุบัน จนกระทั่ง ถึงปี พ.ศ.2492 จึงได้ย้ายที่ทำการไปอยู่ในที่ดินแปลงที่ตั้งสถานีอนามัยและสถานีดับเพลิงด้านตะวันออก ของถนนกลางเมือง อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มาจนถึง พ.ศ.2508 เป็นเวลา 16 ปี ต่อมา กระทรวงมหาดไทย ให้สำนักงานเทศบาลเมืองขอนแก่นใช้อาคารร่วมกับอำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งได้ย้าย มาอยู่ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2508 จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2527 รวมเป็นเวลา 19 ปี ใน พ.ศ.2527 สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่นได้ก่อสร้างขึ้นใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 3/3 ถนนประชาสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยได้เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2527 จนถึงปัจจุบัน จึงได้จัดกำหนดพิธีทำบุญตักบาตรทุกวันที่ 20 สิงหาคม ของทุกปี เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ในบรรดาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งต่อการให้บริการสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างดีที่สุด ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาได้ด้วยตนเอง
"นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต"
Respect Ready to learn Life skills
R2L MODEL NONGWANG
ผู้รายงาน : คุณครูอุไรวรรณ ศรีพาลา, คุณครูเพชรดา ศรีน้อย
ภาพถ่าย : คุณครูโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
 
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom