Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง นายโสภณ น้อยสุวรรณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ตลอดจนปรึกษาหารือชี้แนะแนวทางในการพัฒนาการศึกษาและการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน
“นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต”
R2L MODEL NONGWANG
Respect Ready to learn Life skills
ผู้รายงาน : คุณครูนุษรา แก้วใสย์
ภาพถ่าย : คณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom