Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 | 2566

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล อาคารป้องกันฯ ชั้น 2 นางวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางกาญจนา จันทร์เทียน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 | 2566
“นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต”
Respect Ready to learn Life skills
R2L MODEL NONGWANG
ผู้รายงาน : คุณครูจริยาพร พรมสิงห์
ภาพถ่าย : เทศบาลนครขอนแก่นภาคกิจกรรม และนางกาญจนา จันทร์เทียน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom