Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

เริ่มต้นของวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566
เริ่มต้นของวันด้วยการตรวจวัดคัดกรอง นักเรียนบริเวณประตูหน้าและประตูหลัง ก่อนเข้าโรงเรียนเพื่อลดการระบาดของโรคติดต่อโควิด 19 หรือโรคติดต่ออื่นๆ
ตามมาด้วย"อิ่มท้องมื้อเช้า" ที่มีให้บริการกับนักเรียนและผู้ปกครอง
ฝึกการเป็นผู้รักการมีจิตอาสาดูแลเขตพื้นที่รับผิดชอบในบริเวณโรงเรียน
การทำกิจกรรมหน้าเสาธงสอดแทรกความรู้เรื่องสุขบัญญัติ10 ประการ นโยบายเทศบาล 5+1 ใคร่ครวญ การเคารพคุณค่าของตนและสิ่งต่างๆ การนอบน้อมด้วยการไหว้ การแจ้งข่าวสารให้กับนักเรียน การพูดคุยเปิดวงสนทนา PLC เพื่อ ร่วมพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน การให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการทำงาน
การทำกิจกรรมจิตศึกษา เพื่อพัฒนาความฉลาดในด้านของจิตวิญญาณและความฉลาดด้านอารมณ์ เพื่อการเตรียมความพร้อมของนักเรียนให้มีความพร้อมในการเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการจัดกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการ เรียนรู้อย่างแท้จริงเกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
"นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต"
Respect Ready to learn Life skills
R2L MODEL NONGWANG
ผู้รายงาน : คุณครูพจมาน ชาภักดี
ภาพถ่าย : คุณครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom