Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุด ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยโดยทั่วไป

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566
ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง คุณครูหทัยมาศ เจริญสุขและคุณครูรัชนีภรณ์ ผิวขมและนักการภารโรง ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุด ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยโดยทั่วไป ได้ร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่างๆทำความสะอาดบริเวณในโรงเรียน ให้น่าอยู่ น่าเรียน อยู่เสมอ
"นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต"
Respect Ready to learn Life skills
R2L MODEL NONGWANG
ผู้รายงาน : คุณครูอุไรวรรณ ศรีพาลา คุณครูเพชรดา ศรีน้อย
ภาพถ่าย : คุณครูโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
 
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom