Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

เข้าร่วมการประชุม โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ "การบริหารสถานศึกษา พัฒนานวัตกรรม นำสู่โลกยุคดิจิทัล"

ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2566 ณ โรงเเรมกรีนเลครีสอทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นางวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ นางกาญจนา จันทร์เทียน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุม โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ "การบริหารสถานศึกษา พัฒนานวัตกรรม นำสู่โลกยุคดิจิทัล"
จัดโดย สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลแห่งประเทศไทย
"นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต"
Respect Ready to learn Life skills
R2L MODEL NONGWANG
ผู้รายงาน : คุณครูจริยาพร พรมสิงห์
ภาพถ่าย : นางกาญจนา จันทร์เทียน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
gold line top

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์: www.bnwschool.ac.the-Mailbhannongwang@gmail.com
Tel. 096-6837040  | Fax. 043-239967
gold line bottom